• Projektovanie plynárenských zariadení a sietí

    Majiteľom a správcom plynárenských zariadení poskytujeme služby v oblasti projektovania týchto sietí. V rámci tejto projekčnej a inžinierskej činnosti ponúkame spracovanie štúdie, vyhotovenie projektovej dokumentácie pre územné i stavebné konanie, realizačnú dokumentáciu a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Konkrétne ponúkame projektovanie plynovodov a plynových prípojok, inžiniersku činnosť spojenú s projekčnými prácami – prerokovanie a zaistenie súhlasov orgánov štátnej správy (ŠS) a technickej infraštruktúry (TI), inžiniersku činnosť súvisiacu s realizáciou projektu, autorský dozor, uzatváranie zmlúv (zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena, zmluva o vyhotovení vecného bremena a zápis do katastra nehnuteľností).

Členovia

  • KGK_LogoR1

KTO SI NÁS CHVÁLI