Kataster nehnuteľností

Vytyčovanie hraníc pozemkov, spracovanie geometrických plánov a služby v oblasti vecných bremien.

Ponúkame všetky práce v katastri nehnuteľností. Predovšetkým ide o tvorbu všetkých druhov geometrických plánov, prešetrovanie, vytyčovanie a delenie hraníc pozemkov. Riešime komplexnú problematiku zmluvných vzťahov, vrátane tvorby ďalších potrebných listín a dokumentáciu. Sme pripravení zastupovať našich klientov a zákazníkov pri rokovaniach a konaniach vedených na katastri nehnuteľností.


Geometrické plány vecných bremien

Vyhotovujeme geometrické plány vecných bremien v rozsahu od jednotlivých metrov až po stovky kilometrov vrátane zmlúv pre ich vklad do katastra nehnuteľností pre správcov inžinierskych sietí.

Geometrické plány

Vyhotovujeme geometrické plány, napríklad na účely kolaudácie a následného zápisu budovy do KN, alebo pre rozdelenie pozemkov, ako aj rozsiahle geometrické plány pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pred aj po výstavbe predovšetkým líniových dopravných ciest, inžinierskych sietí a pod.


Vytyčovanie hraníc pozemkov

Podľa požiadaviek zákazníka vytyčujeme hranice pozemkov a vždy sa riadime platnými zákonmi a vyhláškami. Vykonávame stabilizáciu hraníc pozemkov a vytyčujeme v prípadoch, kedy je nutné pozemok s neznámym priebehom hranice oplotiť alebo pred prevodom pozemku či pred začatím projekčných prác na umiestnenie stavby.


Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností

Sme pripravení konzultovať s našimi zákazníkmi všetky problémy v katastri nehnuteľností, viesť a zastupovať ich pri rokovaniach
s katastrálnymi úradmi na všetkých úrovniach, a tiež vytvárame metodické postupy, ako najlepšie a najjednoduchšie zvládnuť celú problematiku katastra nehnuteľností v rámci svojich činností.