Digitálne technické mapy

Kompletná tvorba, správa a údržba digitálnych technických máp.

Digitálne technické mapy (DTM) sú efektívny nástroj pre výkon štátnej správy a samosprávy a pre skvalitnenie dokumentácie správcov inžinierskych sietí. Okrem toho zaisťujú úsporu finančných prostriedkov všetkých zúčastnených investorov. Slúži ako jednotný mapový podklad pre projektovú činnosť, čím sa predchádza duplicitnému zameriavaniu totožných lokalít pre rôzne investičné zámery.

Tvorba digitálnych technických máp

Koordinujeme prípravné práce a zmluvné vzťahy s investormi. Prevažne ide okrem samosprávy o správcov technickej infraštruktúry, pre ktorých je táto mapa najlepším podkladom vzhľadom na presnosť a podrobnosť. Vytvárame smernice pre tvorbu a údržbu DTM, kombinujeme vlastné meranie s využitím existujúcich dát a výsledok konvertujeme do výkresovej štruktúry podľa požiadaviek smernice investora.

Údržba digitálnych technických máp

Vďaka prepojeniu spoluúčasti stavebných úradov a správcov inžinierskych sietí zabezpečujeme pravidelnú správu a údržbu mapových podkladov. Databázový spôsob aktualizácie zaručuje zachovanie informácií o pôvode a presnosti dát. Zabezpečenie dát proti zneužitiu je samozrejmosťou.