Majetkovoprávna dokumentácia

Zabezpečujeme prejednávanie a uzatvorenie zmlúv s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.

Zabezpečujeme prejednávanie a uzatvorenie zmlúv s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností, vrátane uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena vzťahujúceho sa na uloženie inžinierskej siete (vodovodné, kanalizačné, energetické, plynovodné a telekomunikačné siete). Ďalej realizujeme činnosť mandatára pri výkupe pozemkov pre stavby dopravnej infraštruktúry. Tieto činnosti vykonávame pre správcov inžinierskych sietí.