Majetkovoprávna dokumentácia

Zabezpečujeme prejednávanie a uzatvorenie zmlúv s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.

Zabezpečujeme prejednávanie a uzatvorenie zmlúv s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností, vrátane uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena vzťahujúceho sa na uloženie inžinierskej siete (vodovodné, kanalizačné, energetické, plynovodné). Ďalej realizujeme činnosť mandatára pri výkupe pozemkov pre stavby dopravnej infraštruktúry. Tieto činnosti vykonávame pre správcov inžinierskych sietí.