Moderné pasporty

Riešenia pre obce - tvorba, správa a údržba pasportov vr. GIS systému na mieru.

Našim cieľom je klientom zabezpečiť kvalitné dáta s funkčným a spoľahlivým GIS riešením, ktoré ponúka jednoduché a užívateľsky prívetivé prostredie s kvalitnými nástrojmi, v ktorom sme klientom pripravili pre moderné pasporty jednotlivé štandardizované moduly pre technickú evidenciu majetku samosprávy.

Pasport verejného osvetlenia

Pasport verejného osvetlenia slúži predovšetkým pre evidenciu osvetlenia (svietidlá, lampy, zapínacie body) a ďalších objektov pripojených na sústavu VO (radary, kamery a pod.) S dôrazom na jej údržbu. Pasport umožňuje evidenciu širokej škály informácií o bodových objektoch, svetelných miestach, rozvádzačoch a vedenia medzi nimi v rámci jednotlivých okruhov.


Pasport dopravného značenia

Dopravné značenie vyžaduje súhrn informácií o polohe značiek, ich názov, materiál, poradie a ďalšie. Pasport dopravného značenia umožňuje evidenciu s priamou nadväznosťou na vyhlášku, pretože obsahuje geodetické zameranie stanovíšť, bodové stanovište s vizualizáciou príslušných tabúľ podľa platnej vyhlášky, umiestnenie s rotáciou značky v smere jazdy.


Pasport miestnych komunikácií

Pasport miestnych komunikácií poskytuje maximum informácií, ako je názov, typ, trieda, povrch, dĺžka a pod. Slúži najmä pre evidenciu mestských komunikácií s dôrazom na evidenciu ich údržby na území obce, obsahuje líniový uličný graf s prvkami, prepojenie názvov ulíc s uvedením triedy MK podľa typu a druhu povrchu.


Pasport mobiliáru

Pasport obecného mobiliáru obsahuje rôzne druhy prvkov od lavičiek až po informačné cedule, ktoré sú obecným majetkom. Okrem toho tiež ponúka súhrnný prehľad o jeho stave, spôsobe umiestnenia a materiáloch jednotlivých prvkov. Evidujeme predovšetkým majetok obce, ktorý môže mať väzbu na ďalšie pasporty.


Pasport cintorína

Pasport cintorína obsahuje prehľadnú evidenciu všetkých hrobových miest, vrátane informácie o samotných zomrelých. Pasport ďalej eviduje územia, rozdelenie do skupín a rozloženie jednotlivých hrobových miest do logických celkov, obsahuje geodetické zameranie hrobových miest a plošnú vizualizáciu s grafickým znázornením platcov a neplatičov.


Pasport zelene

Pasport zelene obsahuje komplexnú evidenciu zelených plôch vo vlastníctve alebo nájme samosprávy o ktoré má povinnosť sa starať. Súčasťou je aj bodová evidencia drevín s dendrologickými údajmi. V rámci pasportu zelene zabezpečujeme aj vyhotovenie dokumentu starostlivosti o dreviny. 

GIS systémy

Multiplatformový geografický informačný systém QGIS umožňuje bezplatné používanie a modifikáciu; funguje na rôznych operačných systémoch. Ponúka jednoduché a užívateľsky prívetivé prostredie a kvalitné nástroje na úrovni veľkých GIS riešení.