QPAS – dopravného značenia v obci Čaňa

Technická evidencia (tzv. pasportizácia) miestnych komunikaci..

Technická evidencia (tzv. pasportizácia) miestnych komunikácií sa vykonáva na základe § 3d, odsek 8 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. V zákone sa uvádza: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu.“ Pre obce, ako vlastníkov miestnych komunikácií teda vzniká povinnosť viesť evidenciu miestnych komunikácií - pasport. Obce ďalej na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek a ich osadenie. Ich evidenciou vzniká pasportizácia dopravného značenia.

QPAS – pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia v obci Čaňa

Obrázok 1 – atribútová tabuľka MK

Prvým projektom pasportizácie, ktorý sme realizovali v roku 2016, bolo vytvorenie pasportu miestnych komunikácií, vodorovného a zvislého dopravného značenia v obci Čaňa. Predmetom bolo presne zdokumentovanie existujúcich pozemných komunikácií  v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v zmysle technickej normy STN 73 6110 a zdokumentovanie zvislého a vodorovného dopravného značenia v zmysle vyhlášky č.9/2009  Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v zmysle technickej normy STN 01 8020 na území obce Čaňa do formy digitálnych dát a ich implementácia do geografického informačného systému. Predmetom plnenia je kategorizovať miestne komunikácie, zvisle a vodorovné značenie do jednotlivých tried v zmysle príslušného zákona, vyhlášky a technických noriem a zistiť technické parametre a funkčné triedy miestnych komunikácií, v grafickom a tabelárnom spracovaní v súradnicovom systéme S-JTSK a v digitálnom formáte dát.  Prvým krokom realizácie projektu bola konzultácia požiadaviek na pasport so zástupcami obce, v rámci ktorej bolo aj učenie rozsahu prác, ktoré bolo potrebné vykonať či už v teréne alebo pri spracovaní získaných údajov. Pre pasport miestnych komunikácií (MK) boli miestnym šetrením v teréne zaznamenané priebehy osí jednotlivých komunikácií do podkladových máp. Ďalšou veľmi dôležitou úlohou v teréne bolo, určenie atribútov MK ako trieda, typ, druh, stav povrchu, šírka a pod. Atribúty konkrétnej MK je možné vidieť na obrázku 1. Zatriedenie miestnych komunikácií bolo konzultované s obcou a pripomienky zapracované do pasportu. Po vykonaní terénnych prác pre pasport MK sa pristúpilo k zberu údajov potrebných na vznik pasportu dopravného značenia (DZ). Pre potreby pasportu DZ bola v teréne zameraná poloha stanovíšť DZ a vyhotovená fotografia. Pre každé zo stanovíšť DZ bol určený typ umiestnenia (typ konštrukcie) a zároveň, pre každú tabuľu DZ určená veľkosť, materiál a ďalšie atribúty. Stanovištia DZ boli v pasporte natočené v smere, ktorý zodpovedná zistenému smeru v teréne. Tabule DZ sú v grafickej reprezentácií znázornené podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. Plochy vodorovného DZ sme vytvorili z priameho merania v teréne s ohľadom na predpísané značenie v danej vyhláške.

Výsledkom spracovania získaných údajov z terénu a ich spracovaním v kancelárii je technická evidencia MK a DZ na území obce Čaňa v bezplatnom GIS systéme QGIS, ktorá sa skladá z grafickej časti a z tabuľkovej časti, ktorá slúži ako súpis objektov spadajúcich do daného pasportu s ich požadovanými atribútmi.  Výhody nami ponúkaného GIS riešenia QGIS sú: prezeranie, editácia  a analýzy dát, funkčnosť na viacerých operačných systémoch, slovenská verzia programu, tlačové výstupy, jednoduché a užívateľsky vhodné  prostredie, zobrazenie dát bez drahého vybavenia, možnosť pripojenia iných dátových vrstiev (WMS, Ortofoto, Kataster, územný plán). Funkcie projektu sú aj: zobrazenie mapovej časti pasportu spoločne s ďalšími mapovými vrstvami GIS, integrované zobrazenie pasportných informácií v prehľadnej tabuľkovej forme s detailnou informáciou, o objekte formou karty s možnosťou prechodu do mapovej časti a späť, prepojenie na priložené dokumenty typu fotografie, textový dokument, možnosť editácie vybraných položiek, lokalizácia vrstiev v mapovej časti, tlačové, mapové výstupy.

Takto vytvorený pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia obci slúžiť nielen ako súpis majetku obce, ale aj ako podklad pre projektovanie, rekonštrukciu a údržbu MK. Pasport DZ bude slúžiť pre obnovu DZ, určovanie vhodných miest pre osadenie ďalšieho DZ. Daná evidencia je potom podkladom pre zodpovedné rozhodovanie, pre hospodárenie s majetkom a optimalizácia nákladov na jeho prevádzku, údržbu a rozvoj. Výhodou takýchto pasportov je, že údaje z nich môžu slúžiť ako podkladové dáta pre verejné obstarávanie či už pri rekonštrukciách alebo údržbe.

Chcete byť informovaní o novinkách? Budeme vám zasielať Georevue.
Chcem odeberať