Naša spoločnosť sa vždy zameriavala na tvorbu dát pre našich zákazníkov. Nie je naším primárnym cieľom zákazníkom predať riešenie bez dát, ale zabezpečiť zákazníkovi kvalitné dáta s funkčným a spoľahlivým riešením. V oblasti GIS jednoznačne propagujeme otvorené riešenia, výmenné formáty, a pod. Ak náš zákazník ešte nemá svoj GIS, alebo je so svojím riešením nespokojný jednoznačne mu ponúkame riešenie QGIS. QGIS je multiplatformný geografický informačný systém, ktorý umožňuje bezplatné používanie a modifikáciu. Funguje v rôznych operačných systémoch. Ponúka jednoduché a užívateľsky prívetivé prostredie a kvalitné nástroje na úrovni veľkých GIS riešení. Naša spoločnosť so svojimi partnermi z „open“ komunity QGIS dokáže tento rozsiahly, ale zároveň prívetivý SW nástroj pre tvorbu a správu GIS dát, nielen ponúkať, ale i efektívne upravovať na základe individuálnych potrieb zákazníka. QGIS štandardne podporuje prakticky všetky CAD a GIS formáty a WMS služby, je možné teda vlastné dáta zákazníkov  jednoducho kombinovať s ďalšími mapovými podkladmi. QGIS je celosvetové riešenie (www.qgis.org). Nad týmto riešením našim zákazníkom ponúkame jednotlivé štandardizované moduly.

 • Pasport dopravného značenia

  Modul dopravného značenia zahrňuje súhrn informácií o polohe značiek, ich názvu, materiálu, poradia atď. Zvislé dopravné značenie umožňuje evidenciu s priamou nadväznosťou  na vyhlášku, pretože obsahuje geodetické zameranie stanovísk, bodové stanoviská s vizualizáciou príslušných tabúľ podľa platnej vyhlášky, umiestnenie s rotáciou značky v smere jazdy.

 • Pasport verejného osvetlenia

  Modul umožňuje evidenciu širokej škály informácií o bodových objektoch, svetelných miestach, rozvádzačoch, vedení medzi nimi v rámci jednotlivých okruhov. Modul je dostupný v dvoch úrovniach, základná, ktorá umožňuje zhromažďovať štandardné informácie o výške uvedených prvkov a v úrovni audit, ktorá umožňuje ukladať technické informácie použiteľné pre tvorbu elektrického auditu. Pasport verejného osvetlenia slúži predovšetkým pre evidenciu osvetlenia (svietidlá, lampy, zapínacie body) a ďalších objektov pripojených na sústavu VO (radary, kamery, a pod.) s dôrazom na jej údržbu.

 • Pasport cintorína

  Modul pasportu cintorína vedie prehľadnú evidenciu všetkých hrobových miest, vrátane informácie o samotných zomrelých. Pasport cintorína eviduje územie, rozdelenie do skupín a rozloženie jednotlivých hrobových miest do logických celkov, obsahuje geodetické zameranie hrobových miest a plošné vizualizácie s grafickým znázornením platcov a neplatičov.

   

   

 • Hrdlička – Pasport komunikací

  Pasport miestnych komunikácií

  Modul poskytuje maximum informácií o miestnych komunikáciách ako je názov, typ, trieda, povrch, dĺžka, a pod. Pasport slúži predovšetkým pre evidenciu mestských komunikácií s dôrazom na evidenciu ich údržby na území obce, obsahuje líniový uličný graf s prvkami, naviazanie názvov ulíc s uvedením triedy komunikácie podľa typu a druhu povrchu.

 • Pasport mobiliára

  Modul obecný mobiliár obsahuje rôzne druhy prvkov od lavičiek až po informačné tabule. Pasport mobiliára je evidencia majetku samosprávy, okrem toho tiež ponúka súhrnný prehľad o jeho stave, spôsobe umiestnenia a materiáloch jednotlivých prvkov. Evidujeme predovšetkým majetok samosprávy, ktorý môže mať väzbu na ďalšie pasporty.

Členovia

 • KGK_LogoR1

KTO SI NÁS CHVÁLI