• Kataster nehnuteľností

  Zabezpečujeme vytyčovanie hraníc pozemkov, spracovanie geometrických plánov, digitalizáciu katastrálnych máp a tiež zmluvné zabezpečenie vecných bremien, vrátane ich vkladu do katastra nehnuteľností.

  Viac info
 • FOTO: Inženýrská geodézie

  Inžinierska geodézia

  Správcom a vlastníkom technickej infraštruktúry ponúkame profesionálne mapovanie, vytyčovanie stavieb a následné spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

  Viac info
 • FOTO: Digitální technické mapy

  Digitálne technické mapy

  Ponúkame vytvorenie a tiež následnú údržbu digitálne technické mapy, vrátane koordinácie prípravných prác a zmluvných vzťahov. Nad vytvorenú digitálnu technickú mapou následne môžeme spracovať pasporty a migrovať dáta do GIS.

  Viac info
 • GIS moderné pasporty (QPAS)

  Mestám a obciam ponúkame komplexné riešenie pre pasportizáciu komunikácií, dopravného značenia, verejného osvetlenia, zelene, mobiliára, cintorína či detských ihrísk. Základom je slobodný a multiplatformový geografický informačný systém - prostredia QGIS.

  Viac info
 • Hrdlička MAWIS

  Aplikácie

  Krajom, mestám a obciam ponúkame moderné internetové aplikácie UtilityReport (vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí) a ProblemReport (hlásenie závad v mestách), ktoré zefektívňujú komunikáciu so správcami sietí a zástupcovia radnice alebo krajského úradu.

  Viac info