Referencie

Pozrite sa, čo o nás hovoria naši zákazníci.

 • „Realizovala na území našej samosprávy projekt  vypracovania pasportu miestnych komunikácii a dopravného značenia”

  Spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. realizovala na území našej samosprávy projekt  vypracovania pasportu miestnych komunikácii a dopravného značenia, doplnený aj o evidenciu kanalizačných vpustí. Išlo o komplexné zdokumentovanie existujúcich pozemných komunikácií  v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v zmysle technickej normy STN 73 6110 a zdokumentovanie zvislého dopravného značenia v zmysle vyhlášky 9/2009  Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a v zmysle technickej normy STN 01 8020 na území samosprávy do formy digitálnych geodát. Realizácia daného diela prebehla bez akýchkoľvek komplikácii a tiež harmonogram prác bol dodržaný presne ako sme si stanovili. Navyše aj komunikácia s jednotlivými pracovníkmi spoločnosti bola na požadovanej úrovni. Môžem tvrdiť, že pre spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA platí: „Náš zákazník, náš pán.“, a tiež ju môžem vrelo odporúčať aj pre iných kolegoch v ďalších samosprávach.

  Ing. Peter Barta
  odbor správy majetku a služieb, referent dopravy miestnych komunikácií, Mestský úrad Topoľčany

 • „Mimo iného nám pomohli s realizáciou pasportu (evidenciou) verejnej zelene”

  So spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o., spolupracujeme už niekoľko rokov. Mimo iného nám pomohla s realizáciou pasportu (evidenciou) verejnej zelene a tým aj súvisiaceho dokumentu starostlivosti o dreviny, ktorého vypracovanie vyplýva samospráve z § 24 vyhl. MŽP SR č. 24/2003 Z.z.. Spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA chápe zadaniu, plní stanovené požiadavky, dodržiava dané termíny a tiež prichádza s návrhmi na zlepšenie jednotlivých realizácií. Tiež výborný rozhľad v danom segmente pomáha spoločnosti prispieť k úspešnému dokončeniu jednotlivých projektov. Spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA môžem len odporúčať a tiež pevne verím, že ich služby využijeme aj v budúcnosti.

  Ing. Jana Rosičová, PhD.
  prednostka Mestského úradu Snina

 • „Pre mesto Námestovo jsme realizovali pasport miestnych komunikácií”

  Spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. pre mesto Námestovo realizovala pasport miestnych komunikácií a pomohla nám tým splniť legislatívnu povinnosť na základe § 3d, odsek 8 zák. č. 135/1961 Zb.  Zákona o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. S ich prácou sme boli spokojní a spoločnosť môžeme odporučiť aj ostatným zákazníkom.

  Ing. Milan Rentka
  prednosta Mestského úradu Námestovo

 • „HRDLIČKA – SLOVAKIA zaisťuje služby pre mestá”

  Vzhľadom na doterajšiu spoluprácu s firmou HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. vieme, že sa na nich môžeme vždy obrátiť s riešením dátových zdrojov a služieb pre mesto. Či už s dodávkou digitálneho územného plánu, ortofoto snímok alebo s tvorbou rôznych tematických mapových diel ako sú jednotlivé pasporty majetku mesta.

  JUDr. Erika Mihaliková
  prednostka MsÚ

 • „Pasport a inventarizáciu miestnych komunikácií a dopravného značenia”

  Firma HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. pre potreby obecného úradu realizovala pasport a inventarizáciu miestnych komunikácií a dopravného značenia. S poskytnutými službami ako aj so spoluprácou sme veľmi spokojný. Firmu môžem odporučiť aj pre iných kolegov zo samosprávy.

  Michal Rečka
  starosta obce

 • „Komplexné geodetické práce spojené s investičnou výstavbou”

  Firma HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. pre našu spoločnosť realizuje komplexné geodetické práce spojené s investičnou výstavbou našej spoločnosti. Na výsledky ich práce sa môžeme vždy spoľahnúť že sú vykonané v požadovanej kvalite a termíne.

  Mgr. Dáša Petríková

 • „Spoločnosť HRDLIČKA – SLOVAKIA, s.r.o. nám dodáva komplexné geodetické”

  Firma HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. pre našu spoločnosť realizuje komplexné geodetické práce spojené s investičnou výstavbou, prevažne líniových stavieb v rámci všetkých napäťových úrovní NN, VN a VVN vzdušnej a káblovej siete. Je to súbor geodetických prác ako vytyčovanie stavieb, vytyčovanie vlastníckych hraníc, výškopisné a polohopisné zameranie, vyhotovenie pozdĺžnych profilov, geometrických plánov a vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby aj v cieľovom digitálnom formáte ArcFM UT.

  Ing. Peter Harabin
  vedúci odboru Manažment sieťových dát

Členovia

 • KGK_LogoR1