Referencie

Pozrite sa, čo o nás hovoria naši zákazníci.

 • „Každá samospráva by mala detailne poznať to, čo spravuje. Iba vtedy sa o to môže patrične starať”

  Spoločnosť HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. realizovala a aktualizovala dielo Pasport verejnej zelene na území mesta Prešov. S danou spoločnosťou sme boli nesmierne spokojní, najmä čo sa týka odbornosti, promptnosti a tiež ohľadom kvality dodaných dát. Viem, že keď sa bude spracovávať obdobný projekt, tak sa určite obrátime na nich, tiež danú spoločnosť môžem len odporúčať aj pre iných zákazníkov.

  Ing. Petronela Galdunová
  odborný referent Mestského úradu Prešov

 • „Dopravne značenie na území mesta Žilina (centrum mesta + Bôrická ulica)”

  HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. v roku 2018 zdokumentovala existujúce dopravne značenie na území mesta Žilina (centrum mesta + Bôrická ulica). Obsahom projektu bola kompletná evidencia a kategorizácia dopravného značenia a kanalizačných vpustí na predmetnom území. Dielo bolo realizované bez výhrad  a podľa stanovených termínov. Spolupráca s danou spoločnosťou sa nám osvedčila a veríme, že partnerstvo sa bude prehlbovať aj v nasledujúcich rokoch.

  Ing. Peter Rolko
  vedúci odboru dopravy Mestského úradu Žilina

 • „Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne”

  Firma HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. v rámci verejného obstarávania realizovala predmet zákazky „Aktualizácia údajov ZBGIS® miestnym prešetrovaním v teréne“ na lokalitách Trebišov 2 a Snina. Predmetom zákazky bola aktualizácia údajov ZBGIS® metódou miestneho prešetrovania priamo v teréne a spracovanie výsledkov miestneho prešetrovania s celkovou rozlohou 1176,1 km2.
  Aktualizované údaje ZBGIS® z daných lokalít boli GKÚ Bratislava akceptované a pri najbližšej aktualizácii Mapového klienta ZBGIS®, budú pre verejnosť dostupné aj na portáli www.zbgis.sk

  Ing. Katarína Danišovičová
  Oddelenie správy ZBGIS. Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 • „Realizovala na území našej samosprávy projekt  vypracovania pasportu miestnych komunikácii a dopravného značenia”

  Spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. realizovala na území našej samosprávy projekt  vypracovania pasportu miestnych komunikácii a dopravného značenia, doplnený aj o evidenciu kanalizačných vpustí. Išlo o komplexné zdokumentovanie existujúcich pozemných komunikácií  v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v zmysle technickej normy STN 73 6110 a zdokumentovanie zvislého dopravného značenia v zmysle vyhlášky 9/2009  Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a v zmysle technickej normy STN 01 8020 na území samosprávy do formy digitálnych geodát. Realizácia daného diela prebehla bez akýchkoľvek komplikácii a tiež harmonogram prác bol dodržaný presne ako sme si stanovili. Navyše aj komunikácia s jednotlivými pracovníkmi spoločnosti bola na požadovanej úrovni. Môžem tvrdiť, že pre spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA platí: „Náš zákazník, náš pán.“, a tiež ju môžem vrelo odporúčať aj pre iných kolegoch v ďalších samosprávach.

  Ing. Peter Barta
  odbor správy majetku a služieb, referent dopravy miestnych komunikácií, Mestský úrad Topoľčany

 • „Mimo iného nám pomohli s realizáciou pasportu (evidenciou) verejnej zelene”

  So spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o., spolupracujeme už niekoľko rokov. Mimo iného nám pomohla s realizáciou pasportu (evidenciou) verejnej zelene a tým aj súvisiaceho dokumentu starostlivosti o dreviny, ktorého vypracovanie vyplýva samospráve z § 24 vyhl. MŽP SR č. 24/2003 Z.z.. Spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA chápe zadaniu, plní stanovené požiadavky, dodržiava dané termíny a tiež prichádza s návrhmi na zlepšenie jednotlivých realizácií. Tiež výborný rozhľad v danom segmente pomáha spoločnosti prispieť k úspešnému dokončeniu jednotlivých projektov. Spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA môžem len odporúčať a tiež pevne verím, že ich služby využijeme aj v budúcnosti.

  Ing. Jana Rosičová, PhD.
  prednostka Mestského úradu Snina

 • „Pre mesto Námestovo jsme realizovali pasport miestnych komunikácií”

  Spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. pre mesto Námestovo realizovala pasport miestnych komunikácií a pomohla nám tým splniť legislatívnu povinnosť na základe § 3d, odsek 8 zák. č. 135/1961 Zb.  Zákona o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. S ich prácou sme boli spokojní a spoločnosť môžeme odporučiť aj ostatným zákazníkom.

  Ing. Milan Rentka
  prednosta Mestského úradu Námestovo

 • „HRDLIČKA – SLOVAKIA zaisťuje služby pre mestá”

  Vzhľadom na doterajšiu spoluprácu s firmou HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. vieme, že sa na nich môžeme vždy obrátiť s riešením dátových zdrojov a služieb pre mesto. Či už s dodávkou digitálneho územného plánu, ortofoto snímok alebo s tvorbou rôznych tematických mapových diel ako sú jednotlivé pasporty majetku mesta.

  JUDr. Erika Mihaliková
  prednostka MsÚ

 • „Pasport a inventarizáciu miestnych komunikácií a dopravného značenia”

  Firma HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. pre potreby obecného úradu realizovala pasport a inventarizáciu miestnych komunikácií a dopravného značenia. S poskytnutými službami ako aj so spoluprácou sme veľmi spokojný. Firmu môžem odporučiť aj pre iných kolegov zo samosprávy.

  Michal Rečka
  starosta obce

 • „Komplexné geodetické práce spojené s investičnou výstavbou”

  Firma HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. pre našu spoločnosť realizuje komplexné geodetické práce spojené s investičnou výstavbou našej spoločnosti. Na výsledky ich práce sa môžeme vždy spoľahnúť že sú vykonané v požadovanej kvalite a termíne.

  Mgr. Dáša Petríková

 • „Spoločnosť HRDLIČKA – SLOVAKIA, s.r.o. nám dodáva komplexné geodetické práce”

  Firma HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. pre našu spoločnosť realizuje komplexné geodetické práce spojené s investičnou výstavbou, prevažne líniových stavieb v rámci všetkých napäťových úrovní NN, VN a VVN vzdušnej a káblovej siete. Je to súbor geodetických prác ako vytyčovanie stavieb, vytyčovanie vlastníckych hraníc, výškopisné a polohopisné zameranie, vyhotovenie pozdĺžnych profilov, geometrických plánov a vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby aj v cieľovom digitálnom formáte ArcFM UT.

  Ing. Peter Harabin
  vedúci odboru Manažment sieťových dát

Členovia

 • KGK_LogoR1